Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden | Aletta van Lente

Kvk: 88596885

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Aletta van Lente, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88596885, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 • Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten.
 • Partijen: de opdrachtgever en Aletta van Lente
 • Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen betreffende het verlenen van de diensten van Aletta van Lente
 • Diensten: Alle door Aletta van Lente geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Waaronder mede te verstaan: 1-op-1 coaching, (online) coaching programma’s, workshops, trainingen, lezingen etc.
 • Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, en leveringen van diensten of producten door of namens Aletta van Lente.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze algemene voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

4. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Aletta van Lente is van toepassing. Aletta van Lente heeft te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en aan te vullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Aan afspraken tussen partijen die afwijken van de gewijzigde algemene voorwaarden kunnen dan geen rechten worden ontleend. Aletta van Lente zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte brengen van eventuele wijziging van algemene voorwaarden.

5. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3: Offertes en aanbod

1. Alle offertes en aanbiedingen zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Of tot de einddatum die wordt genoemd bij de prijzen of aanbieding op bijvoorbeeld social media, nieuwsbrieven en mails. Na deze datum kunnen aan de vermelde prijzen geen rechten worden ontleend.

2. Offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Blijkt dit achteraf onjuiste of onvolledige informatie te zijn, dan heeft Aletta van Lente het recht de prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3. Aletta van Lente is niet gebonden aan typ-, druk-, en zetfouten.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aletta van Lente niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. De prijzen van de offerte en aanbiedingen zijn inclusief btw. Tenzij anders vermeld.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen de partijen komt tot stand doordat de opdrachtgever de deelname overeenkomst heeft ondertekent.

2. Eveneens kan de overeenkomst tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per mail aan opdrachtgever zijn bevestigd en door opdrachtgever akkoord verklaard.

3. Bij het versturen van de deelname overeenkomst of de mondeling gemaakte afspraken, worden de algemene voorwaarden ook mee gestuurd. Bij het ondertekenen van de deelname overeenkomst of de akkoordverklaring op de mail door opdrachtgever, wordt ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst

1. Aletta van Lente zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).

2. Aletta van Lente is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten of voor het niet behalen van beoogde doelstellingen.

Artikel 6: Beëindiging overeenkomst

1. De overeenkomst wordt beëindigd in overleg met elkaar of na het aflopen van de deelname overeenkomst van het coachtraject.

2. Mocht er tijdens een coachtraject sprake zijn van een situatie waardoor de opdrachtgever door overmacht, in de zin van wet en jurisprudentie, niet meer kan deelnemen aan het traject, dan wordt het traject eenmalig, tijdelijk, maximaal 3 maanden, onderbroken. Mocht de opdrachtgever na 3 maanden het coachtraject niet kunnen hervatten en er kan geen alternatief geboden worden, dan betaald de opdrachtgever 50% van het nog openstaande bedrag, gerekend van het moment van onderbreking. De tot dan toe reeds verrichte werkzaamheden dienen wel 100% betaald te worden.

3. Wanneer Aletta van Lente door overmacht niet in staat is om afgesproken coaching te volbrengen, wordt de coaching op een later tijdstip volbracht. Aletta van Lente zal er alles aan doen om de coaching zo spoedig mogelijk weer te hervatten. Wanneer binnen 3 maanden, na bekendmaking van overmacht vanuit Aletta van Lente, geen alternatief geboden kan worden of het traject niet kan doorgaan, heeft de opdrachtgever recht op restitutie van de nog ontvangen coaching in geld. Hetgeen en de periode waarin wel is geboden wat is afgesproken, wordt niet terugbetaald.

Artikel 7: Coachsessies verzetten en annuleren

1. De coachsessies beginnen op het afgesproken tijdstip. De coachsessie duurt gemiddeld 2 uur. Als beide partijen overeenkomen tijdens de coachsessie dat de sessie eerder is afgelopen, dan eindigt de coachsessie op dat moment.

2. Indien een afspraak niet op tijd kan beginnen omdat de opdrachtgever niet aanwezig is, betekent dit niet dat de afspraak voortduurt na het overeengekomen tijdstip.

3. Wanneer een afspraak binnen 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd door de opdrachtgever, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, is Aletta van Lente gerechtigd om de afspraak als voldaan te beschouwen.

4. Wanneer Aletta van Lente door overmacht zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare, is Aletta van Lente gerechtigd om een afspraak te annuleren of te verzetten.

Artikel 8: Factuur en betaling

1. Aletta van Lente stuurt opdrachtgever een factuur voor het gehele bedrag of voor 2 of 3 termijnen. Opdrachtgever dient de factuur binnen 14 dagen te betalen.

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald, is Aletta van Lente gerechtigd om de dienstverlening direct op te schorten of middels schriftelijke verklaring te ontbinden.

3. Aletta van Lente zal een herinnering versturen met het verzoek om alsnog binnen 14 dagen de factuur te betalen. Indien dan nog niet betaald is, is Aletta van Lente gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet (conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten) aan opdrachtgever in rekening brengen. Tevens kan Aletta van Lente de deelname overeenkomst beëindigen.

4. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

5. Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

6. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

Artikel 9: Privacyreglement

1. Om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt Aletta van Lente een registratie bij van persoonlijke en administratieve gegevens. Om de opdrachtgever te garanderen dat zijn privacy wordt beschermd en er zorgvuldig met zijn gegevens wordt omgegaan, hanteert Aletta van Lente een privacyreglement. Deze is te vinden op www.alettavanlente.nl

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Aletta van Lente zal de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Aletta van Lente heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

2. Aletta van Lente is verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag dat de verzekering uitkeert. En het bedrag van de opdracht.

3. Bij aansprakelijkheid voor directe schade, waarvoor Aletta van Lente aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van wat er door de verzekering wordt uitgekeerd, met daarbij een eventueel eigen risico.

4. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid maximaal het bedrag van de opdracht.

5. Aletta van Lente is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, immateriële schade, verminkte en vergane gegevens, gemiste besparingen, letselschade.

6. Aletta van Lente is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:

  • Aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt
  • Het niet of verkeerd opvolgen van adviezen van Aletta van Lente door opdrachtgever
  • Handelingen/beslissingen die genomen zijn n.a.v. de coaching
  • Gebruik van de dienstverlening voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is
  • Overschrijding van uitvoerings- of opleveringstermijnen
  • Fouten in gebruikte apparatuur en/of programmatuur
  • Storingen c.q. onderbrekingen in de ruimste zin van het woord van online coaching c.q. trainingen / workshops
  • Taalkundige en/of grammaticale fouten in het resultaat
  • Schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie, gegevens, documenten en/of materialen van opdrachtnemer en/of opdrachtgever
  • Het niet behalen van het beoogde doel/tegenvallende resultaten

Artikel 11: Klachtenregeling

1. Eventuele klachten over de geleverde dienstverlening of producten dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden bij Aletta van Lente.

2. Indien de klacht gegrond is, zal Aletta van Lente er alles aan doen om dit proberen te verhelpen.

3. Wanneer aan Aletta van Lente binnen 8 dagen na levering van de dienstverlening of product geen gebreken gemeld worden, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan.

4. Het indienen van een klacht geeft niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Artikel 12: Auteursrecht

1. Het door Aletta van Lente aangeleverde materiaal is door Aletta van Lente geschreven, ontworpen en/of opgenomen en mag niet zonder toestemming worden (her)gebruikt of aangepast.

Artikel 13: Slotbepaling

1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Aletta van Lente is gevestigd, is behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de site van Aletta van Lente